Algemene Voorwaarden

Februari 2024

Ace Photography
Marshallweg 32
5327 AT Hurwenen
KvK 80346847

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Ace Photography (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Ace Hoving, handelend onder de naam Ace Photography en de door hem ingeschakelde derden, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Consult: bespreking tussen fotograaf en opdrachtgever met betrekking tot de opdracht. 
 9. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

 

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever en tevens op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3. Aanbod

 1. Fotograaf publiceert standaard prijzen en pakketten op zijn website en stelt deze ter beschikking aan opdrachtgever. Dit heeft te gelden als het aanbod van fotograaf.
 2. Fotografie en fotoshoot worden apart aangeboden van digitale bestanden en prints. 
 3. Afwijkingen van de standaard prijzen zijn enkel mogelijk indien partijen dit gezamenlijk schriftelijk overeenkomen. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 30 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
 5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of in te kopen of te huren diensten en materialen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever kan het aanbod mondeling aanvaarden tijdens een consult met fotograaf of schriftelijk per e-mail. 
 2. Wanneer opdrachtgever niet zorgdraagt voor de bevestiging zoals genoemd in lid 1, maar er wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 
 3. Fotograaf behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren. 
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.


5.  Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf en opdrachtgever komen gezamenlijk een datum overeen voor de fotoshoot.
 2. Fotograaf zal de opdracht in zijn eigen stijl, in overeenstemming met wat tussen partijen besproken is tijdens het consult, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 3. Fotograaf zal een zogenaamde ‘fine art retouche’ toepassen op de foto’s. Persoonlijke, permanente kenmerken van de geportretteerde worden niet aangepast, bewerkt, verwijderd of iets van gelijke strekking. 
 4. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. 
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.


6.  Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 
 2. Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.
 3. Fotograaf maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s en zal deze bewerken. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. 
 4. Opdrachtgever kan de bewerkte foto’s bekijken tijdens een reveal session, zoals genoemd in lid 1 van artikel 5. Tijdens deze reveal session en anders op verzoek van opdrachtgever, zullen levertijden van prints en bestanden worden overeengekomen.
 5. Indien opdrachtgever een of meerdere fotoprints afneemt, ontvangt opdrachtgever van die foto tevens een lage resolutie digitaal fotobestand. Deze zullen via een downloadlink of USB-stick ter beschikking worden gesteld.
 6. Fotograaf levert geen fotobestanden zonder dat er prints worden afgenomen, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Fotograaf levert nimmer RAW-bestanden of andere onbewerkte fotobestanden. 
 8. Na levering van digitale bestanden is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opslag van deze bestanden.


7.  Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 
 3. Als aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen


8. Betalingsvoorwaarden

 1. Na aanvaarding van de opdracht verstuurt fotograaf aan opdrachtgever een factuur voor ten behoeve van de fotoshoot.
 2. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum, waarbij de factuur in elk geval voor de uitvoerdatum van de fotoshoot voldaan moet zijn, afhankelijk van welk moment eerder valt, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prints, fotobestanden en andere producten worden niet eerder geleverd dan dat de factuur ten behoeve daarvan voldaan is. 
 4. De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.


9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotograaf de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot een week voor de uitvoerdatum annuleert, brengt fotograaf € 100,- van de factuur in rekening. 

 

 

10. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf of indien van toepassing (mede) bij een door fotograaf ingeschakelde derde.
 3. Fotograaf kan de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en marketingactiviteiten, waaronder haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Fotograaf mag foto’s tevens leveren aan derden, waaronder leveranciers van producten of diensten.
 4. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik zoals in lid 3 beschreven, dient opdrachtgever dit vooraf, uiterlijk tijdens het consult, schriftelijk bij fotograaf kenbaar te maken. 
 5. Opdrachtgever krijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-kanalen, maar niet bewerken. Bij publicatie van de foto’s op voornoemde wijze, dient de naam van fotograaf vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van fotograaf bij de foto’s worden vermeld, waarbij in het geval van publicatie op social media een ‘tag’ naar het account van fotograaf ook als naamsvermelding heeft te gelden. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel of zakelijk gebruik van de foto’s. 
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, waaronder mede begrepen het inzenden voor wedstrijden of toezenden ter publicatie. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
 8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. 
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden of prints die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van fotograaf gedekt wordt.

 

12. Rechts- en forumkeuze

  1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.